pengunjung

Saturday, March 5, 2011

PENULISAN KARANGAN SPMKERTAS 1, BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN B

Pendahuluan/ Prawacana

Item

Karangan Bahagian A

Karangan Bahagian B

Peruntukan masa

45 minit

90 minit

Bilangan perkataan

200 hingga 250 pp

Lebih 350 pp

Bilangan muka surat

2 halaman

4 halaman

Bilangan Perenggan

5 perenggan

7 perenggan

Bilangan isi

3 isi

5 isi

Jumlah markah

30 markah

100 markah


Kriteria Penskoran Karangan Bahagian A

PERINGKAT

MARKAH

KRITERIA

Cemerlang

26 – 30

(28 – 30)

(26 – 27)

 • Karangan menepati tema bahan rangsangan.
 • Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas dan tepat serta sesuai.
 • Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik dan tepat serta sesuai.
 • Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang.

Kepujian

20 – 25

(23 - 25)

(20 – 22)

 • Karangan menepati tema bahan rangsangan.
 • Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas.
 • Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi.
 • Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas.

Memuaskan

15 – 19

(17 - 19)

(15 – 16)

 • Karangan masih menepati tema bahan rangsangan.
 • Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata umum.
 • Wacananya masih lengkap. Unsur bahasa masih bervariasi.
 • Idea masih relevan dengan tema bahan rangsangan. Huraian idea masih jelas.

Kurang

Memuaskan

10 – 14

(12 - 14)

(10 – 11)

 • Karangan kurang menepati tema bahan rangsangan.
 • Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat. Kesalahan-kesalahan tatabahasa ketara. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara. Penggunaan kosa kata terhad (Ayat yang pendek)
 • Wacananya kurang lengkap. Unsur bahasa kurang bervariasi.
 • Idea kurang relevan dengan tema bahan rangsangan dan huraiannya kurang jelas.

Pencapaian

Minimum

01 – 09

(06 - 09)

(01 – 05)

 • Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis.
 • Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.
 • Idea kurang menepati tema bahan rangsangan.

Kriteria Penskoran Karangan Bahagian B

PERINGKAT

MARKAH

KRITERIA

Cemerlang

80 – 100

(90 – 100)

(80 – 89)

 • Penggunaan pelbagai jenis kata yang sangat luas dan tepat.
 • Penggunaan pelbagai jenis ayat majmuk yang gramatis.
 • Ejaan dan tanda baca yang betul.
 • Laras bahasa sesuai dengan tugasan.
 • Penggunaan kosa kata sangat luas dan tepat.
 • Idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai. Ada penegasan isi.
 • Pengolahan sangat menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
 • Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.
 • Penggunaan unsur bahasa bervariasi.
 • Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa.

Kepujian

66 – 79

(73 - 79)

(66 – 72)

 • Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.
 • Penggunaan pelbagai jenis ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
 • Ejaan dan tanda baca yang betul.
 • Laras bahasa sesuai dengan tugasan.
 • Penggunaan kosa kata luas dan tepat.
 • Idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas, disertakan dengan contoh yang sesuai.
 • Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
 • Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.
 • Penggunaan unsur bahasa bervariasi.
 • Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata

Baik

51 – 65

(58 - 65)

(51 – 57)

 • Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai.
 • Penggunaan ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
 • Ejaan dan tanda baca masih betul.
 • Laras bahasa sesuai dengan tugasan.
 • Penggunaan kosa kata masih tepat.
 • Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai..
 • Pengolahan masih menarik dan pemerengganan masih sesuai.
 • Wacana masih lengkap.
 • Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
 • Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan masih berkesan.

Memuaskan

36 – 50

(43 - 50)

(36 – 42)

 • Penggunaan pelbagai jenis kata masih/kurang tepat.
 • Ayat masih/kurang gramatis.
 • Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
 • Laras bahasa masih/kurang sesuai.
 • Penggunaan kosa kata umum.
 • Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai..
 • Pengolahan kurang menarik.
 • Wacana masih/kurang lengkap.
 • Penggunaan unsur bahasa masih/kurang bervariasi.
 • Gaya bahasa masih/kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan.

Kurang

Memuaskan

21 – 35

(28 - 35)

(21 – 27)

 • Penggunaan kata kurang tepat.
 • Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami.
 • Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
 • Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai.
 • Pengolahan tidak menarik.
 • Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang.
 • Unsur bahasa tidak bervariasi.
 • Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah.

Pencapaian

Minimum

01 – 20

(11 - 20)

(01 – 10)

 • Keseluruhannya menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis.
 • Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
 • Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai.
 • Pengolahan tidak menarik.
 • Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai.
 • Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah dan tidak menarik.
 • Keseluruhan karangan sukar/tidak difahami.

* Ungkapan menarik : peribahasa, pantun, cogan kata, frasa menarik, petikan

ucapan, kata-kata hikmat, petikan hadis, maksud ayat

Al-Quran dan lain-lain.
CARA MENULIS KARANGAN

Langkah 1 : Kenal pasti tema dan tugasan


Langkah 2: Menulis Pendahuluan

 1. Ayat tema
 2. Isu semasa
 3. Ungkapan menarik
 4. Ayat tugasan

Langkah 3: Menulis Perenggan Isi

 • Gunakan pemudah minda
Aku makan buah cempedak anak Pak Isa - ada juga dimasukkan ungkapan menarik


aku - apa

makan - mengapa

buah - bagaimana

cempedak - contoh

anak - andaian

Pak Isa - penegasan isi

Langkah 4: Menulis Kesimpulan

Ayat 1dan 2 : Wacana + Saranan + Harapan

Ayat 3: Seruan


No comments:

Post a Comment